Karta stałego klienta

Opis programu ,,KARTA STAŁEGO PACJENTA”

Program ,,KARTA STAŁEGO PACJENTA” (dalej zwany Programem) kierowany jest do Gości indywidualnych, którzy korzystają z usług Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego. KARTA STAŁEGO PACJENTA uprawnia do korzystania z niżej opisanych przywilejów, podczas pobytu w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym. Szpital zastrzega sobie prawo do modyfikowania Programu w całości lub w części, w każdym momencie.

Opis karty
KARTA STAŁEGO PACJENTA wydawana jest przez Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny Sp. z o.o. i daje możliwość udziału w Programie.

Karta jest imienna z nadrukowanym nazwiskiem oraz nazwą karty. Karta wydawana jest bezterminowo. Kart nie można sprzedać, odstępować, ani też nie można scedować praw z karty na inną osobę. Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu art.4 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo bankowe (tj. Dz.U. Z 2002r, nr 72, poz. 665 ze zm.). Karta jest własnością Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego i w uzasadnionych przypadkach Szpital może odwołać jej ważność.

Zniżka udzielona posiadaczowi Karty nie może być łączona z innymi rabatami. Nie ma ona także zastosowania w turnusach od I-V i XV-XVII. Zniżka nie przysługuje również w przypadku korzystania z pobytów grupowych.

By zostać posiadaczem karty wartość transakcji realizowanych w Szpitalu musi wynosić minimum 50 dni w ciągu ostatnich trzech lat.

Utrata karty
Każdy przypadek zagubienia, kradzieży lub innego przypadku utraty karty należy zgłosić do Sekretariatu Szpitala.

Zwrot karty
Każdy Gość ma prawo do zwrotu karty. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.